Översiktsplanen

Översiktsplanen

Översiktsplanen för Hylte kommun är nu överklagad.

HP 2019-12-23. Vindkraftsplanen överklagad av markägare

Översiktsplanen för Hylte kommun har överklagats avseende de begränsade villkoren för vindkraft. Beklagligt exempel på hur enskilda markägare söker företräde för egna särintressen på bekostnad av kommuninnevånarnas boende- och uppväxtmiljö, hälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och näringsverksamhet.


Översiktsplan för Hylte kommun godkändes av kommunfullmäktige den 28 november.

Översiktsplanen anger inriktningen för den fysiska planeringen för de närmaste 20-25 åren och berör många viktiga framtidsfrågor. Där ibland vindkraft. En ödesfråga för hållbar framtid.

Föreningen God Livsmiljö Hylte har vid informationsmöte 2019-10-14 i Forum sökt informera om infraljudets och markvibrationernas destruktiva effekter på folkhälsa (sjukvårdssystem), ekosystem, klimat, biologisk mångfald och den lokala och nationella skogsnäringen.


Föreningen har i skrivelse till Statsrådsberedningen och landets riksdagsledamöter redovisat dessa effekter och hemställt om utvärdering av de allvarliga riskerna.


Sverige saknar idag ett nationellt program för vindkraft, som uppfyller EU:s direktiv för strategiska dokument och som är infört i Kap 6 MB. Här krävs miljöbeskrivning av hälso- och miljöeffekter och riskanalys utförd av expertis i samråd med allmänheten.

Detta gäller också strategiska planer för vindkraft, vilket saknas i den presenterade översiktsplanen.


Föreningen God Livsmiljö Hylte anser därmed att det saknas mandat för att utsätta nuvarande och kommande generationer för denna långtidsexponering innan statsmakten utvärderat och fastslagit säkra och hållbara regelverk.