Aktuellt

AKTUELLT

Inbjudan till digitalt årsmöte för 2023

i Föreningen God Livsmiljö Hylte

Söndagen den 7 april 2024, kl. 14.00

Dagordning och anvisningar för anmälan.
Anmälan senast 2024-04-04.

Den gröna planekonomin avslöjas

Av Swebb-TV o Jan Blomgren

Vätgasstål går inte att sälja

97 % av solcellerna tillverkas i Kina.

EU:s o svensk bilindustri i fara.

MP o C åberopar Klimatpolitiska rådet

som har fel kompetens.

Décision historique en France

Frankrikes Högsta domstol förbjuder vindkraft.

Svenska folket fortsätter kampen för att likt

fransmännen återställa vår värdighet som

medborgare och avbryta centralmaktens

hänsynslösa övergrepp på hälsa och livsmiljö.Lite buller stör koncentrationen.
Rapport från Chalmers
Ansvariga ministrar måste ingripa.

Örsted gör förlust om 35 miljarder SEK.

Lägger ner två USA-projekt om 44 MSEK.

Elsa Widding avslöjar beslutfattarnas okunskap o

press från EU, vindkraftlobbyister o näringslivet.


Elsa Widding kommenterar Riksrevisionens rapport om den förra regeringens kärnkraftspolitik.

Ingen konsekvensanalys o ogenomtänkt.

Fiasko för brittiska vindkraftverk – noll lönsamhet

Sju brittiska vindkraftsprojekt saknar intresse.


Birdlife Sverige.
Restaureringsförordningen kan vara vår sista chans!


God Livsmiljö Hylte stöder.
Vindkraft utgör ett akut hot mot ekosystem,
livsmedelsproduktion o hållbar framtid.
1. Prioritera UN:s beslut om 30 % mark för
    naturvård o återställning av biodiversitetet 2030.
2. Skydda våra grundvattenreserver.
3. Stoppa planerna på havbaserad vindkraft.
    Utvärdera hotet om torka, brist på mat o vatten,
    effekter på vattenkraft o basnäringarna.
4. Fastställ en korrekt nationell strategisk plan
    enligt Århuskonventionen (EU o UN).

Länsstyrelsen redovisar inte allt om

Galatea-Galene för regeringen.

Riskerna för extrem torka i Sydsverige utelämnas.

Hot mot livsmedelsproduktion, vattentillgång,

vattenkraft, skogsbruk, fiske, turism, hälsa o

ekosystem o landskapsbild saknas.

Överklagan till Miljödomstol blockeras.

Sänder ärendet till Kammarrätten.


Hallands Nyheter 2023-04-11

God LivsmiljöHylte agerar mot havsbaserad vindkraft

och extrem torka i Halland och Sydsverige.

Samt destruktiva bieffekter på folkhälsa, uppväxtmiljö,

välfärdssystem, ekosystem, biologisk mångfald och

huvudnäringar inom skog- och lantbruk, fiske och turism

Henrekson och Sandström
”Varifrån ska elen komma?”

Magdalena Andersson har undertecknat

Marienborgavtalet som exploaterar Östersjön.

Pipelines med vätgas går till Tyskland.


Reduktionsplikten är ett icke-problem

Vindkraften förstärker klimatkrisen och orsakar torka,

ohälsa, förslumning och stagnation.


Tyskland har över 30.000 vindkraftverk

Som stöds av fossilkraft o folket lider

För den som kan tyska.

Repat batteri – Skrota elbilen

Försäljningen rasar – iskallt.

Länsstyrelsen Halland sviker länet

Lagar, internationella åtaganden o intern expertis åsidosätts.

Miljöbalken 4:2. Inom kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Riskerna för torka, livsmedels- o vattenbrist mörklades.


Halland till salu

Holländska WASA gör anspråk på Bräknesbacken

Mörkbrun omställning med gas i botten.

Utan garantier att elen förbrukas inom landet.

10 verk med höjden 260 m – Eiffeltornet 300 m.

UK-rapport avslöjar bluffkalkyler för vindkraft.
Investerare är medvetna o förväntar sig att bli räddade.
När den ekonomiska verkligheten hunnit ifatt, kommer
det att finnas en enorm lobby för att överföra kostnaderna
för havsvindkraft till elkonsumenter och skattebetalare.

Regeringen måste pausa vindkraften

Klimatförändringar minskar vindarnas energiinnehåll.

Ca 30 % mindre effekt framtill 2050.

IPCC. Lägre vindhastighet och minskad nederbörd.

Simulerad beräkning visarextrem torka över

Danmark, Sydsverige ochNordeuropa.

Generellt även helaVästeuropa.

En ödesfråga för hållbar framtid.

Global stiltje….

Havsbaserad vindkrafthotar Halland

Danmark bekräftar riskerna med torka.

Över de danska öarna, ända till Östeuropa

och Ryssland

WWF varnar förvattenbrist i snar framtid

Under 2022 rådde torka ochvattenbrist i

Tyskland, Italien,Frankrike och England.

WWF anför att Europa kommer att få

ännu större vattenbrist iframtiden.

Flytta sängen till mitten av rummet

Naturvårdsverkets svar till Linn 9 år.

Miljödepartementets svar till Linn 9 år.

Motvind Sverige o God Livsmiljö Hylte agerar.

Sverige saknar nationellt strategiska planer för förnybar energi,

avseende Århuskonventionens krav på allmänhetens medverkan.

EU-kommissionen kräver redovisning 23-06-30.

Framställan om medverkan vid framtagning av nationellt strategiska planer.


God Livsmiljö Hylte kommenterar ensidig energidebatt

Ingenting om destruktiva effekter på hälsa, miljö o klimat.

Eller ödesfrågan om risk för högre temperatur o mindre regn.

Kommentar till debatt i programmet Sverige möts.

 

Stefan Sauk avslöjar statlig manipulering

Youtube om maktmissbruk

Tyskland chockat. Kan vindkraft orsaka torka?
Allvarligt hot mot Sydsverige. Nordsjön 15.000 verk.
Danmark bygger mur av verk runt landet.
Halland hotas. 4 parker med 300 m höga verk.
Regnet faller i havet o temperaturen stiger 0,3 C.
Centern o centralmakten vill påskynda.

Högerklicka i texten - sedan ”Översätt till svenska".


Snokamossen varnande exempel
Behov av nationell strategi.
God Livsmiljö Hylte levererar debattartikel

Geoenergi har stor potential
Ny borrteknik kan ta energi från jordens inre.
Vid 20 km djup är temperaturen 500 grader.

Det svenska företaget Climeon har tekniken.

Sammanfattning av mänskliga rättigheter.
Advokaten Hans Kindstrand visar att kommunen
har skadeståndsansvar och skyldigheter.
Vad kan detta kosta?

Regeringen planerar 200 TWh vindkraft
Utan att redovisa nödvändig reservkraft
Haven dör

Vindkraftverk bryter naturens dygnsrytm
Allvarliga effekter för ekosystem o människor.
Akut behov av Moratorium o riskanalys.


Sauk Tube saknar politiskt ansvar o efterlyser

konsekvensanalys av planer o extrem ekopåverkan.

Plan- och bygglagen ändras enligt EU-direktiv

Kommunen ska pröva MKB-projekt som kan medföra betydandemiljöpåverkan genom detaljplaneläggning.

Tyskland nära kollaps utan kärnkraft

Ökad press på Sverige.

Elektrifiering med förnybar energi är en omöjlighet
DN Debatt 3/1. Inget talar för en hållbar utveckling.

Alexander Pohl.

Engelsk bankman avslöjar o kämpar.
Kanalen SHA70. Staten realiserar o kapitulerar.

Baserad på artikel i Epoch Times, ny dagstidning på webben.

Hallandsposten – debattartiklar och insändare.

God Livsmiljö Hylte har vid flera tillfällen sökt bemöta debattinlägg från vindkraftsbranschen och andra aktörer.

Huvuddelen av replikerna har blockerats. 


Kommentar till HP:s ledarsida 2019-11-16

HPs politiske talesman har bevistat en länsstyrd konferens om vindkraft för en begränsad målgrupp
av politiker, tjänstemän, energibolag och projektörer.

Se: Kommentar


Blockerad replik HP 2019-07-25. OX2, Siemens Gamesa, wpd AG, Svensk vindenergi och Stena Renewable2

Se Replik


Blockerad replik HP 2019-12-29. Ola Johansson (C) och Christofer Bergenblock (C), HP 2019-12-24

Se Replik


Blockerad replik Jan-Erik Mattsson HP 2019-06-01

Se Replik


Blockerad replik Naturskyddsföreningen HP 2019-04-08

Se Replik


HP 2019-05-10. Accepterad replik. Karl-Erik Lövdahl

Se Replik


Blockerad replik HP 2020-07-01. Vem är dummast? Mattias Karlsson.

Se: Artikel


Skrivelse till HP avseende avvikande värdegrund inom Stampen

Se: Skrivelse


Blockerad Insändadre HP. Miljöpartiet 21-01-18

Se: Skrivelse


Blockerad replik HP 2021-03-10. Helen Johansson. Okunskap om vindkraftens negativa effekter på lant- o skogsbruk o boende på landsbygden.
Se: Replik


Blockerad replik HP 2021-03-12. Mattias Karlsson mörklägger vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem och basnäringar, som måste riskvärderas enligt Klimatlagen 2§ och Miljöbalkens Försiktighetsprincip.
Se: Replik


Accepterad

Bolmenprojektet är osäkert 21-02-09 

Halmstad kommuns planer på dricksvatten från Bolmen ifrågasätts i HP.

God Livsmiljö Hylte instämmer o ser samband med minskad nederbörd vid uppförande av 350 m höga vindkraftverk i havet. Se: Skrivelse


Blockerad replik HP. 2021-04-12. Filip Johnsson.
HP lider av fortsatt faktaabstinens

Se: Replik


Blockerad replik HP

Som väntat blockerades repliken till insändare som
hyllar fortsatt hänsynslös exploatering av Halland.


Blockerad replik HP 2022-03-04

Vilda planer utan reservkraft

Halland ej till salu


Ingen vill köpa hus vid vindkraftverk
Mäklare bekräftar att hus blir osäljbara vid
vindkraftspark vid Norrköping. Kommunen lägger veto.
Branschen har miljardskuld till drabbade.
Staten medskyldig genom Vattenfall o Sveaskog.

Krabbor påverkas av elkablar
Brittisk rapport. Krabbor påverkas av elkablar från
havbaserad vindkraft. Mindre fångster.

Full fart mot kollaps

Samtal med folket.

Christopfer Jarnvall samtalar med experten Peter Rudling.

Professor Janne Wallenius, KTH föreläser om nya generationens reaktorer – SMR Driftstart 2021 – 2030.


LRF vacklar
LRF har arrangerat webb-seminarium om vindkraft.
Okunnighet om destruktiva effekter på egen hälsa o verksamhet
Han Kindstrand RVNO redovisar juridik för sänkta fastighetsvärden.
God Livsmiljö Hylte sammanställer FSL:s svar på frågor.

Ändring av vetorätten - Remissvar
God Livsmiljö Hylte o Rättvis Vind Ödeshög har tagit
initiativ till remissvar. Förslaget är orealistiskt.
1. miljöprövningsprocessen är rättsosäker
2. internationella åtaganden måste prioriteras

Snokamossen har EU-dignitet

Unikt riksintresse för naturskydd. Klass 1.

Vattendirektivet. Tillrinnings- och grundvattenområde

för Hylte kommuns vattenskyddsområde i Nyebro.   

Biologisk mångfald och viktig för inlagring av CO2.

Därför fruktar EU:s ledare en kall vinter

Expressen 2021-09-29. Mats Larsson

Two Englishmen, Marjin Poels and Alexander Pohl

takes the fight for Sweden

Vindkraft löser inga problem

Filmaren Jan Boljang presenterar problem för en trygg elproduktion.

Högst aktuella i nutid.

Replik till Svensk Vindenergi

Vindkraft kontra kärnkraft,

Ekonomi och miljö.

Dagens nyhet

Kyrkovalet 2021
Frågor till kyrkopolitiska

organisationer om etisk inställning till
industriella vindkraftsanläggningar på kyrklig mark.
Se: Skrivelse

Svensk Vindenergis o regeringens manipulationer
Avslöjande debattartikel i Dalademokraten

Kors i taket

Regerings- o vindkraftskanalen (SVT!) släpper fram  expert:

Kärnkraft nödvändigt för att rädda klimatet.

Not. Mest lönsamt. Vindkraft bär inte kostnader för nya ledningar, reservkraft eller destruktiva effekter på människor o miljö.

Ekonomiska problem för havbaserad vindkraft

Dags att avbryta planerna. Se: Artikel

Per Albin byggde – Kamprad inredde – Ygemann, Bolund o Lööf raserade o sålde landet
Rättvisa vindar Norra Östergötland samlar ständigt nya vittnesmål om centralmaktens övergrepp:
Anna
Ellinor
Elisabeth
Barbro

Sussane Hjelm

Ulla Heine. Läkare. Hälsogruppen Rättvisa vindar Norra Östergötland. Sammanfattning.


Verkligheten talar medan S, MP o C vill öka denna folkhälsofarliga energiform 8-faldigt.
I samverkan med diffusa internationella finansbolag o kinesiskt kärnkraftsbolag.
Marken gungar o förtroendet för dessa cyniska politiker är förbrukat.

God Livsmiljö Hylte o 16 drabbade bygder har till regeringen överlämnat vetenskapliga bevis på vindkraftens hot mot folkhälsan. Krav på moratorium enligt Miljöbalkens stoppregel o riskanalys enligt Klimatlagen §2.

Framställan om moratorium

Samband med självmord


Stort intresse för minireaktorer

Energinyheter.se sammanfattar den globala utvecklingen av minireaktorer,

som har en rad fördelar jämfört med dagens teknik.

Se: Artikel


Information till C och LRF
Människor o skog kan drabbas av vindkraftspandemin

Se: Skrivelse

Danskt vindkraftverk brinner.

Brandförsvaret maktlöst.

Vad kostar en skogsbrand?

Se: Film

Ny brand. Se: Film

Norsk rapport om vindkraftens baksidor o skattefusk
42 % av den norska vindkraftsproduktionen kopplas till skatteparadis.
Svensk livsmiljö är också internationell handelsvara med centralmaktens medgivande. Se: Rapport

Besvikelsen: ”Vi har sålt ut tystnaden”
Googles datacenter i Finland stjäl tystnaden o framtiden.
Regeringen bjuder in IT-bolag med rabatt.
Har vi råd med bitcoin? Kryptovalutan förbrukar nästan lika mycket el som hela Sverige. Se: Skrivelse

Öppet brev till regeringen
Gnosjökommissionen förklarar
obalansen o behov av basenergi Se: Brev

Nytt hot mot landsbygden.
Centern går i spetsen tillsammans med exploatörer.
Irritation över att den nuvarande ordningen innebär att viktiga investeringar i t.ex. vindkraft fördröjs, fördyras och ibland aldrig förverkligas. Stora pengar o dyr kommunikationsbyrå anlitas.
Stort hot mot lantbruks- o skogsnäringarna. Torka o skogsdöd. Se: Artikel

Uppsala Universitet utbildar i Klimatledarskap
Indoktrinering eller modernt kritiskt ledarskap?
God Livsmiljö Hylte har framfört relevanta fakta.

Se: Inlägg

Norsk TV vågar granska
Vindkraftverken orsakar stora indirekta utsläpp av CO2 o metan.
Dessutom dämpas naturens upptag av CO2.
Svenska myndigheter mörklägger o SVT rapporterar bara när det blåser bra.
Vi behöver en Parlamentarisk Kommission enligt Klimatlagen 2§. Se: Artikel

Elbrist i Frankrike. Ingen vindkraft. Sverige nästa.

Frankrike stänger verk vid 1000 m pga hälsoproblem.

Sverige tillåter 800 m.

Rapport från Jean-Louis Butré, ordförande i Fédération Environnement Durable, Frankrike. Se Rapport

Akut elbrist redan nu
Idag, 2020-12-28, mellan kl. 4:04 och 4:13 mojnade vinden och frekvensen i det nordiska elnätet föll under tillåtna 49,9 Hz på grund av akut elbrist. Efter en kvart kom en vindby med otillåtna 50,13 Hz i elsystemet p.g.a. elöverskott. Från att ha varit 33 öre/kWh förra natten i Sydsverige, har elpriset på 1½ dygn rusat till 55 öre per kWh och kommer sannolikt att nå rekordhöjder om kölden blir hård.
(Källa Bertil Persson).


Följ exempel på den svajiga effektbalansen ur Svenska Kraftnäts driftövervakning. Se: Bilaga
Frekvensen skall vara 50,0 Hz o mätaren får inte peka på de röda fälten.
Följ det aktuella läget här: Länk

DN-redaktör Greta Thunberg

Menar väl men missar fakta.

Se: Kommentarer

SWEBB-TV avslöjar
Per Fahlén, professor emeritus från Chalmers och
ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin)
avslöjar okunnighet o mörkläggning av fakta om vindkraften.

Se: Swebbtv.se på Youtube

Nationell ödesfråga

Två generaldirektörer har lagt ut förslag på nationell vindkraftsstrategi.

80 + 20 TWh. Femfaldigt mer än i nuläget. Utan vetenskaplig bas o riskanalys av effekterna på folkhälsan, klimatet, ekosystemen, biodiversiteten o den nationella skogsnäringen.

God Livsmiljö Hylte har i enkät underkänt agerandet och kräver en demokratisk process, ledd av en parlamentarisk kommission i samverkan med oberoende vetenskaplig expertis och gällande lagstiftning.

Klimatlagen §2 Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Se: Enkät

Se: Vårt svar

Återtagande av ansökan om tillstånd

Vindkraftspark Vimmelstorp

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen avskriver från vidare handläggning ärendet gällande ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Vimmelstorp 1:3, 1:5-2, 2:2-2 och 3:3 samt Reftele-Rem 2:1 och Skatekull 1:4 i Gislaveds kommun. Se: Beslut

Vindkraftspark Vimmelstorp

Förnuftet har segrat och vi vann!

Grattis alla boende i gränsområdet Gislaved o Hylte kommuner.

Samtliga större partier i Gislaveds kommun har nu deklarerat att de tänker rösta nej till vindkraftspark Vimmelstorp.

Västbopartiet o SD har tidigt tagit ställning.

Socialdemokraterna deklarerade vid beredande kommunstyrelsesammanträde 23/9 att de skulle rösta nej. Utgången var då klar.

Alliansen har nu 24/9 meddelat att de också röstar nej.


God livsmiljö Hylte har agerat genom
• Yttrande till miljöprövningsdelegationen Östergötland. 20-08-28.
• Insändare Värnamo Nyheter. 2020-08.
• Mail till förtroendevalda i Gislaveds och Hylte kommuner.
• Samrådsyttrande 2017.


Ansökan är klassisk kopia av den pågående internationella landgrabbingen av svensk mark.
På bekostnad av befolkningens hälsa och livsvillkor över flera generationer. Det bristande beslutsunderlaget redovisar inte effekterna av lågfrekvent buller, ohörbart infraljud, markvibrationer o turbulens som har destruktiv påverkan på folkhälsan, barnens uppväxt, regionalt o lokal klimat, ekosystem, biologisk mångfald o det viktiga skogsbruket. Över 10 km.
Bolagets ansökan uppfyller inte heller kraven i svensk lagstiftning
• Kap 2, punkt 2-3 M, avseende kunskapskrav och försiktighet
• 2 § punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet att beslut ska fattas på ”vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
Vetenskapliga fakta visar att förnybar energi varken är hållbar eller klimatvänlig.
Svenska medborgare ska inte utsättas för okontrollerade medicinska experiment.
Svenska kulturbygder ska inte bli brickor i den internationella spekulationsekonomin.
Vi har tid. Vi har ett elöverskott på 25,8 TWh.

Svensk expert reagerar mot infraljud
Professor Thomas Lindblad får inget svar från regeringen
Thomas Lindblad är Professor Emeritus, KTH. Experimentalfysiker. Kärnfysiker.
Se: Video
Gå in vid 25.00 min.
Frågan tenderar nu att bli en politisk skandal.

God Livsmiljö Hylte har yttrat sig till Naturskyddsföreningen om intryck från Webbarium.
Information om infraljudets, markvibrationernas o turbulensens destruktiva effekter på folkhälsa, globalt o lokalt klimat, ekosystemen, biologisk mångfald och skogsnäringen.
Huvudbudskapet är krav på tillsättande av en Parlamentarisk delegation, för omtag av Naturvårdsverkets pågående revidering av bullerregelverket och planering för 100-125 TWh vindkraft. Gällande lagstiftning enligt kap 6 Miljöbalken och 2§ Klimatlagen ska tillämpas avseende medverkan av oberoende vetenskaplig expertis inom relevanta områden. Detta är en nationell ödesfråga. Se: Yttrande

Finsk Youtube-länk. Boende vid vindkraftsanläggningar berättar hur de blivit sjuka o tvingats flytta pga kraftigt infraljud. Se: Länk
Portugisisk expert, professor Mariana Alves-Pereira bekräftar att långtidspåverkan påverkar hjärtat.

Forskning konstaterar

att havsbaserad vindkraft medför uttorkningseffekter på land. Tyska beräkningar visar att detta kan ha varit en av orsakerna till torkan 2018. Se: Skrivelse

Dunkande vindkraftsbuller hörs 3,5 km. Inomhus.

Regering o fondbolag drabbas inte.

Infraljud kan mätas på 90 km.

Se: Rapport

Svenska Kyrkan
God Livsmiljö Hylte hemställer om etisk prövning och beslut om moratorium och nedläggning av pågående vindkraftsprojekt. Se: Skrivelse

Kina storägare av svensk vindkraft.
God Livsmiljö Hylte har sänt mail till Sveriges riksdagspartier
med anledning av artikel i Dagens Industri. (2020-02-16).
Hög tid för parlamentarisk oberoende sanningskommission. Se: Skrivelse

Hylte gjorde rätt.

Som tog ansvar för medborgarnas hälsa.

Trots media och privatintressen.

En finsk studie visar nu att långtidsexponering medför tredubbel ohälsa, upp till 15 km från större vindkraftsanläggningar.

Rapporten (på finska o engelska)

Översättning

Ringhals ägare öppnar för ny kärnkraft
Se: Artikel

God Livsmiljö Hyltes information och frågeställningar till Europaparlamentets politiska grupperingar inför EU-valet har uppmärksammats av UK Wind of Justice.
Se: Sida

Översiktsplan för Hylte kommun godkändes av kommunfullmäktige den 28 november.

Se: Översiktsplanen

Norges regering stoppar förslag till nationell vindkraftsplan.
49 kommuner av 56 sa klart nej till vindkraftverk och tre var skeptiska.
Ingen hade räknat ut hur mycket orörd natur som vindkraften skulle ta.

Statsministern uttalar att det också ska följas av skärpta krav för miljötillstånd.

Tyskland

Tyska media rapporterar ekonomiska problem och svagt stöd för Energiewende.

Tyska forskare varnar och för att ljudproblemen kan leda till ”sömnproblem, irritation o sjukdom”, hos befolkningen.

Öppet brev har sänts till Förbundsrepublikens regering.Rösta rätt 1
Per Fahlen. Sparkande fakta om elenergi.
5.1. Dålig ekonomi för vindkraft
6.1. Energiewende. Varnande exempel.
6.2. Sverige saknar konsekvensanalys.


Rösta rätt 2
Hemläxa för opposition och Tidö-partier.
Tänk om - Gör rätt.
Låt LKAB/SSAB och H2GS producera egen el.

Stoppa Bräknesbacken, Simlångsdalen

Med 630 medlemmar agerar mot kommunen

och Vasa Vind. En förlustkoncern med många

dotterbolag utan anställda. Utom i ett fall.

Motvind Sverige reagerar mot regeringen

och demokratiskt underskott.

Elsa Widding arrangerar konferens

Avslöjar centralmakten o miljörörelsen

Motvind Sverige agerar mot regeringen

Nödvändiga sanningar efter decennier av

övergrepp från ministrar som på löpande

band försvunnit ut genom den politiska bakdörren.

Stefan Sauk avslöjar lögnerna.

Medan rikspolitiker kallar det grön omställning.

Utan riskanalys som krävs enligt Klimatlagen 2§.

Samma misstag som med kärnkraft.

Fakta: Vindkraft är initialt mer klimatfarlig än

fossil energi.     


Som skulle orsaka torka o rasera turismen på Gotland.


God Livsmiljö Hylte agerar mot vindpark Gräsås.           (Yttrande)


Halmstads kommun hotas av fyra projekt.            (Sammanställning)  

                      

Ödesdigra effekter från extremt höga verk

över stora avstånd.

Raserade fastighetsvärden o förslumning.

Bästa lösningen: Ställ sängen mitt på golvet

Oberoende forskning bekräftar svart hål
Röda siffror år efter år, trots elcertifikat 15-25 %.
95 % ägs av internationella spekulatörer.
Spåren går till skatteparadis o diktaturstat.
Förlustavdrag, räntesnurror o skatteteknik.
Bär inte kostnader för kraftledningar, förstörda
ekosystem, fastighetsvärden, torka, ohälsa o
effekter på livsmedelsproduktion o basnäringarna.
Lojalitet med Bryssel.
Den svenska debatten kännetecknas av svek,
konsensus- o tystnadskultur.
Regeringarna överlåter successivt kontrollen över
land o vatten till diffusa kapitalister o geopolitiska aktörer.

Tidskriften Kvartal

Vindkraft – en grön bubbla eller ett svart hål?

Experter avslöjar kritisk ekonomi.

Det mesta finansieras av lån och subsidier.

Utan riskanalys av samhällseffekter, torka

och privatekonomiska förluster.

Henrik Jönsson
Avslöjar politiska VIND-LÖGNER

Spräcker den gröna superbubblan

Vindkraft är inte billig, snabb eller klimatsmart.
Anslutningskostnader för export betalas av svenska konsumenter.
Drabbade medborgare kan förlora halva fastighetsvärdet


Avslöjar regeringens ständiga lögner.
Kovändning från ”gulliga små kärnkraftverk” till
”kärnkraft är nödvändig” på tre veckor.
Kappan efter vinden, innan valet, för makten.


Avslöjar centralmakten 


Vindkraftsblåsningen

 S-MP-C missleder.

Miljöskador, privatförluster o klimateffekter

redovisas inte.

I Göran Perssons garderob

Hybritpolitikens fader.


Riksföreningen Motvind Sverige

https://motvindsverige.org/

stödjer o får ökat stöd i kampen mot

uppköp av svensk landsbygd.

-DN Motståndsrörelsen som vill stoppa vindkraften

Frälsare eller gökunge?

Epoc Times o Jan Blomgren granskar Elbilen

– Del 1.

Centern o havet – Noll koll på klimatet

GLHy ges spaltutymme i Epoc Times

Elsa Widding lyfter in vetenskap i politiken.

En förutsättning för hållbar framtid.


Danmark pausar havbaserad vindkraft

Energistyrelsen avbryter planeringen för 30 havsbaserade projekt.

Skälen tycks vara att EU kan tolka upplåtelse av

attraktiva havsområden som olagligt statsstöd.

Här ges möjlighet att utvärdera ökade risker för

 1. torka på de danska öarna o Sydsverige.
 2. spridning av PFAS i danskt livsmedel
 3. minskande lönsamhet, mindre vind, mer slitage på högre verk.

Energistyrelsens motivation

Havsbaserad vindkraft sprider giftiga ämnen.

Rotorbladens plastytorslits i hårt väder. Giftiga nano-

partiklar (<50nanomillimeter) infiltrerar och kan

passera hjärn-blodbarriären.

Varje verk förlorar årligen >60 kg nanopartiklar.

>1000 kg över 20 årigdrift. För evig deponi.

Danska media rapporterar höga PFAS-halter hos 180 kor

som betat på strandängar som nås av lödder från havet.

Undersökning pågår.

Motvind Sverige o God Livsmiljö Hylte agerar mot
havsbaserad vindkraft. FSL ansluter.


Kraftfullt agerande i Europadomstolen

av Frankrikes

La Fédération Environnement Durable

Förbered ett "nödrum" och tälta inomhus

Energimyndigheten informerar.

Villaägarna o Görel o Sven Willén

tar upp kampen för hela landet

Blockerad replik Expressen

Centern och Putin


Landsbygden är ointressant.

Centern och vindkraftslobbyn

Regeringen motarbetar Agenda2030

God Livsmiljö/Motvind Sverige reagerarSolenergianläggning på riksintresset Snokamossen

Framställan – Folket ska avgöra lokal energiproduktion.

Hinder internationella miljöåtaganden
före storskalig energi på riksintresse

Jarnvall o Gillberg

Skatteparadisen tvättar vinster.

IT-bolagen slipper skatt.

Massivt ”nej” till vindkraftsindustri i Småland
Ansvarsfullt ställningstagande av centern.

Köpings kommun använder vetorätt mot vindkraft

22-01-17. Snabbt beslut mot verk på Tretjärnsberget


Vindkraft - räddning eller fördärv?

Del 1: Hotet mot människan

Del 2: Vindkraften och miljön

Del 3: Vindkraften och hållbarheten

Naturskyddsföreningen glömmer människor o natur

Replik HP.

Replik RWE AG, OX2, Iberdrola, wpd AG, Ørsted.

HP Debatt 2021-12-22

Lokalpolitikerna och folket inser bluffen,

medan centralmakten kör över folkviljan.

Vindkraft har passerat gränsen för samhällsfara.

Vindkraftverk klarar inte kylan

Driftstopp motsvarar ett kärnkraftverk

Växande opinion – medborgare på barrikaderna


Björn Gillberg avslöjar:

- Staten planerar ohållbar vindkraft = 10 kärnkraftverk.

Se: Inlägg

- MP:s roll i försöket att begränsa demokratin.Se: Inlägg

- Bristen på balanskraft o risk för blackout. Se: Inlägg


Elsa Widding
Avslöjar dold agenda i IPCC-rapport o bristande vetenskaplig bas. Se: Inlägg
Avslöjar den politiska blockeringen av vetenskapliga fakta om vindkraftens destruktiva effekter, domstolarnas rädsla o medias medverkan i vindkraftslobbyns missledande information. Se: Inlägg
Avslöjar Energimyndighetens o Chalmers forskning om oliktänkande. Se: Inlägg


Henrik Jönsson resonerar om allt. T.ex.
Varför skadar miljörörelsen miljön? Se: Inlägg

Elbrist – i Sverige? EL-CHOCK. Se: Inlägg


Swebbtv nedstängt före jul . Yttrandefriheten under attack.
Alternativkanalerna Swebbtv o Exact 24 diskuterar Googles makt, stor elförbrukning, billig el, politisk manipulering o gammelmediernas roll. Den alternativa mediala sfären vinner ökat intresse o stöd. Förtroendet för gammelmedierna avtar. Se: Inlägg

Länk till deras egna kanal. Se: Kanal

Sillfisket i Östersjön minskar

HP-artikel tyder på samband med vindkraft.

Vindindustri vid Hallandskusten utgör samma hot mot torsken. Middelgrund.


Tyskland stänger baskraft 2022
Tre kärnkraftverk vid årsskiftet. Tre till under 2022.
Plus två kolkraftverk. Motsvarar 2*Danmarks årsbehov.
Högt elpris, inflation o stagnation.


Akut kris i matförsörjningen
Artikel i Jordbruksaktuellt visar att höga priser
på konstgödsel, el, m.m. kan orsaka minskad
livsmedelsproduktion

Vindkraft leder till beroende av fossil energi

Och höga priser.

Professor Jan Blomgren förklarar samband o vägval

mellan kaos eller trygg elförsörjning.

Över 10.000 i växande motståndsgrupp

Facebook-gruppen Motvind Sverige växer o växer

Vindkraft sprider hormonstörande ämnen
Skotsk forskning och norsk sammanställning visar att slitage på ett vkv
orsakar spridning av 50 kg nanopartiklar/verk o år eller 1 ton/20 år.
De innehåller upp till 30 % hormonstörande Bisfenol, PFAS, metylkvicksilver o tungmetaller.
Regeringen o Hallandsposten är informerade.
Tysk forskning redovisar alarmerande studier av hormonstörande plast.

Egen sammanställning
Forskningsrapport. Strathclyde University Glasgow.
Sammanställning. The Norweigian Turbine Group.
Svar på frågor. The Norweigian Turbine Group.
SVT vetenskapens värld


Vindkraftverk på havsbotten
Vattenfall tappar maskinhus o tre rotorblad i havet. Plus 3 motorer, batterier, 4 elskåp och fettpumpar. Inget nämns om ca 1000 liter växelådsolja, 600 liter hydraulolja, ett par hundra liter glykol och smörjfett. Ett skrämmande exempel. De 600 verken är 9 år gamla. Pensionsfonden AMF är delägare…….

Som motvikt mot SVTs ensidiga rapportering.
Hultman o Chalmers har fått 5 MKr av Energimyndigheten/staten för att forska om klimatförnekelse.

Elsa Widding bemöter SVT:s klimatagenda.


Samtliga större partier i Gislaveds kommun har nu deklarerat att de tänker rösta nej till vindkraftspark Vimmelstorp

Älgarna försvann
Sjöfåglarna stannar inte.
Mindre plats o föda för djuren

Missledande lobbyism
Den stora lobbyorganisationen EEB i Bryssel leds av den svenska statsunderstödda Naturskyddsföreningen.
Som vill fyrfaldiga vindkraften.
God Livsmiljö Hylte reagerar på missledande artikel.

Svensk version Kommentarer…..
Engelsk version Comments…..


Övrigt.
Fakta till Statsrådsberedningen.
Sänkta fastighetsvärden.
Vinsterna går till skatteparadis.
Verken sprider nanopartiklar.

Centern, LRF o branschorganet Land jobbar på

Mörkläggning av hälsoproblem, minskade fastighetsvärden o skogstillväxt

LRFs medlemskap i Svensk Vindenergi o samröre med de dominerande tyska o kinesiska bolagen är uppenbart.

Se: Artikel

Fastighetsvärden sjunker 20-40 %.
Med ökad insikt om hälsoriskerna hade de sjunkit ännu mer.
Vetoutredaren föreslår mutor för att människor ska stanna kvar eller tvingas växa upp i denna miljö.
Artikel. Sänkta fastighetsvärden.
Forskningrapport. Sänkta fastighetsvärden.

Mediatidningen Bulletin tar ställning.

Vindkraft. Nej tack.

Se: Artikel

Reagera nu – eller återkom efter 35 år
Starkt motstånd mot ny vindkraftsplan i Ulricehamn
Se: Broschyr

Europa vaknar Se: Dokument

 1. Tyska medier o nyhetsbyrån Reuters refererar till en kommande rapport från den federala revisionsmyndigheten, som kritiserar Energiewendes kostnader och risker.
 2. Fransk domstol beslutar "historisk" rivning av sju vindkraftverk.
 3. Danska staten överraskar     
  Satsar på utveckling av kärnkraft.
 4. Finland reagerar. Finlands Medborgarinitiativ redovisar vindkraftens destruktiva effekter o kräver moratorium. Se: Dokument
 5. Norge agerar. Begär svar på risker med vindkraftens emission av nanopartiklar, från EU:s ”Kemikalieinspektion” i Helsingfors. Se: Dokument
 6. EU konstaterar. EU har släppt rapporten om Road to EU Climate Neutrality by 2050. Se: Dokument
  Utdrag, sid 284. …kärnkraftsalternativet är inte bara lika klimateffektivt som de förnybara alternativen, utan mycket mindre utrymmeskrävande, betydligt billigare och har färre, mindre biverkningar
 7. Sverige sover och dikterar desperata vindkraftsplaner

Halland hotas
God livsmiljö Hylte har den 19 februari inlämnat samrådsyttrande till Vattenfalls Kattegatt Syd med 350 m höga vkv, endast 20 km från Falkenbergskusten.
Det är samma avstånd som mellan Halmstad o Båstad över Laholmsbukten. Där syns Hallandsåsen tydligt, som högst 200 m. Verken är alltså 150 m högre.
Södra hallandskusten är skyddad som riksintresse för turism o fritidsintressen enligt Kap 4 MB. Hallänningarna är dåligt informerade om destruktiva effekter långt över land, som i ett värsta scenario kan rasera folkhälsa, klimat, livsmedelsproduktion, skogsbruk, fiske o turism.
Vi har framfört att området är seismiskt känsligt med två kraftiga jordbävningar i närtid. Vattenfall har redan begärt utökat tillstånd för seismiska undersökningar.
 Se: Yttrande

Regeringen höjer elnätsavgifterna
Svenska Elnätsupproret Gnosjöregionen reagerar.

Se: Artikel

Sveriges Radio avslöjar. Se: Artikel

Nytt stöd för tidigare fakta, vindkraft orsakar torka
Två artiklar i Hallandsposten ger stöd för att torråret 2018 orsakat stora barkborreskador och stigande köttpriser efter nödslakten 2018. Se: Artikel

Vindkraften – en ekonomisk katastrof

Tre artiklar av Per Lindwall i nättidningen Realtid.

PL har flera gånger har utsetts till Sveriges bästa ekonomijournalist. Se: Artikel

Ripfjället. Demokrati i gungning.

Swebb-TV avslöjar skandalen i Malung o manipulationerna före o efter folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället.

Videon avslöjar kommunrådets samspel med bolaget, ogiltiga avtal, kyrkan o den svenska statens agerande, de enorma propagandakostnaderna, konsultlönerna, de tyska, danska, schweiziska, israeliska, kinesiska …dominansen och mörkläggningen av fakta o mutor.

Ett demokratiskt misslyckande med många politiska fingrar i syltburken.

Videon belyser den svenska statens historiska planer för utförsäljning av svensk mark (100 TWh) utan hänsyn till infraljudens, markvibrationernas o turbulenseffekterna på medborgarnas hälsa, sjukvårds- o medicinkostnader, uppväxtmiljö, arbetsfrånvaro, socialsystem, klimat, ekosystem, biodiversitet, skogsnäring, turism etc.

Se: Youtube video

Videon följs upp med analys av Lars Bern, som ser hot mot demokratin o genom styrd mediabevakning.

Detta kan vara den tändande gnistan.

Se: Uppföljning 

Ove Björklunds artikel i Dalademokraten.
Se: Artikel

Löntagarfonder stöder vindkraft

MP har öppnat för ökad användning av löntagarnas pensionskapital o partnerskap i de internationella finansbolagens vindkraftsprojekt. GLHy har informerat AP-fonderna o personalorganisationerna om riskerna för folkhälsa, klimat, ekosystem etc. Se: Skrivelse

Havsbaserad vindkraft vid Hallandskusten.
Torka, trötthet och ohälsa?

Hot från minst fyra stora vindindustrier utanför hallandskusten.
Verken kan bli 350 m höga.

De mörklagda riskerna för ohälsa, uttorkning av jordbruksmark och skogar, samt turistnäringen måste avslöjas.
Regeringen är skyldig att följa klimatlagen 2§, med krav på vetenskaplig analys.

Se: Skrivelse

Vattenfalls samrådsunderlag mörklägger riskerna:  Länk

Finsk sisu.
Vindkraftverkens infraljud orsakar
hälsoproblem i Finland
1. Översättning av finsk redovisning av infraljud 2015.
Presenterad i svenska domstolar, utan analys, kommentarer eller motivering.
2. Finsk studie av hälsoeffekter vid vindkraftsparker
3. Sammanhängande bullermattor. Infraljud.
Statlig utredning söker nedvärdera utan medicinsk expertis.

Starka reaktioner i Västernorrland mot statens landsbygdsföräderi och kapitalets systematiska utförsäljning.Med kopplingar till frisläppandet av löntagarnas pensionsfonder som leder till desperat försök att rasera demokratin o den kommunala vetorätten.

EU lyssnar

God Livsmiljö Hylte har till klimatpolitiska rådet översänt skrivelse med info om vindkraftens destruktiva effekter med krav på Parlamentarisk kommission för oberoende vetenskaplig riskanalys enligt §2 Klimatlagen. Skrivelsen mottogs positivt, med löfte om att framföra informationen till regeringen.

Skrivelse om bristande miljöprövning och rättssäkerhet har också sänts direkt till Statsrådsberedningen och landets riksdagsledamöter. Se: Skivelse

Liknande skrivelse har sänds till Sveriges EU-parlamentariker för att bemöta det fatala förslaget om 5-faldig ökning av vindkraften, som i ett värsta scenario kan få självutplånande effekter. Se: Skrivelse

EU:s miljökommission har i sitt slutliga förslag till EU-kommissionen tillagt två relevanta förslag:

 • en oberoende expertgrupp inrättas för att övervaka klimatarbetet
 • alla EU-länder ska inrätta ett klimatpolitiskt råd som i Sverige.

Baksidan av vindkraften
USA-rapport visar att vindkraften orsakar mer omedelbar klimatpåverkan, större än den globala

temperaturminskning som först uppnås efter 100 år, genom reducering av klimatgaser.
David Keith: "Om ditt perspektiv är de kommande tio åren har vindkraft faktiskt - i vissa avseenden
- mer klimatpåverkan än kol eller gas. Om ditt perspektiv är de närmaste tusen åren har vindkraft kraftigt mindre klimatpåverkan än kol eller gas." Se: Rapport

Expertanalys

Energianalytikern Sven-Olof Andersson Hedenroth redovisar vindkraftens ineffektivitet.


Trots att de destruktiva effekterna på folkhälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald, skogsnäringen o extrema kostnader för kraftnät o energilagring inte medräknats. Digital tidskrift Nordisk Energi:  Varför gillar alla politiker vindkraft? Se: Artikel

Cynisk bullerlagstiftning
Kanadensisk rapport visar att tillämpning av medelvärden o dBA undanhåller information om 25 dB högre pulser.
Analys av vindkraftsbuller ska ske inom 1 sekunders intervall. Örat uppfattar ljud under 10 nanosekunder.
Regeringens o Naturvårdsverkets permanentning av ”praxis” är en cynisk bluff. Se: Rapport

Infraljud från vindkraftverk är en ny signal i miljön
Finska akustiker ser allvarligt på utbredningen av infraljud över stora områden. Se: Artikel

Det franska motståndet hårdnar
Organisationerna går till samlad attack mot regeringen Macron. Se: Artikel

Nu har det hänt igen.

Kungsörn dödad av vindkraftverk vid Jönköping.

Ornitologer vet att hanfågeln ingår i ett sedan länge etablerat revir.

Paret har en unge som nu är beroende av kungsörnshonans förmåga att skaffa föda. Se: Artikel

Danskt – svenskt rättshaveri

BOYE JENSENS MÄRKLIGA VITTNESMÅL
Vindkraftverk – lågfrekvent buller – vibrationer - ohälsa - orättvisa – Vattenfall.

Se: Vittnesmål
Boye Jensens kamp mot överheten
Se: Video

God Livsmiljö Hylte har yttrat sig till Forest Stewardship Council (FSC).

FSC-certifikat ska inte ges till skogar som upplåtits för industriell vindkraftsproduktion.  

Distribuerad till samtliga riksdagsledamöter, EU-parlamentariker o ca 150 nationella o internationella aktörer. Även Engelsk version. Se: Yttrande

God Livsmiljö Hylte

har ställt skrivelse till Svenskt Näringsliv med begäran om att deras vetenskapliga utvärdering av den framtida energiförsörjningen också omfattar vindkraftens effekter på folkhälsan, sjukvårdssektorn, klimatet, ekosystemen och skogsnäringen. Se: Skrivelse

Rop på hjälp

Svensk vindkraftförening:

19 februari. Många bolag riskerar konkurs.

Staten måste ingripa.

26 februari. Vindkraftverkens livslängd har överskattats.

Se: Dokument

Även marken under bostaden är handelsvara

Luftutrymmet över fastigheten o livskvaliteten inom bostaden är redan internationell handelsvara.

Men nu gäller lag som också möjliggör internationell exploatering under marken.

Det australiska bolaget Aura Energy kräver svenska staten på 17 miljarder kronor. Se: Sida


Övriga Europa har inte denna rättsordning.

Internationellt hot finns också mot brytning i känsligt område vid Vättern.

Se: Video 1

Se: Video 2

Vindkraften har också sin 'uranbrytning'
Redan 2012 redovisade forskare vid Uppsala Universitet att de sällsynta jordartsmetallerna spelar en allt större roll för den "gröna" miljövänliga tekniken. De ingår bland annat i elbilarnas batterier och i vindkraftverkens turbiner. Men att utvinna dem är en lika skitig hantering som att bryta uran. Det skriver forskarna Mikael Höök och Hanna Vikström: ”Det finns uppskattningar som säger att vid en storskalig installation av vindkraft kommer det att behövas ungefär ett ton neodym per installerad megawatt. Detta innebär att för Energimyndighetens mål på 30 TWh vindkraft till 2020 kommer det att gå åt 3 400 ton neodym. Som jämförelse kan nämnas att Mellanlagret för använt kärnbränsle (CLAB) i dagsläget innehåller drygt 5 000 ton använt uran som ackumulerats under 39 år sedan 1972”.

Se: Artikel

Bilderna från Youtube är skrämmande.

Likaså reportage i BBC och The Guardian.

Hur stort det mänskliga lidandet varit lär aldrig komma fram.


Regeringen har ingenting lärt

Energimyndigheten o Naturvårdsverket har presenterat nulägesbeskrivning för strategisk plan för att uppnå regeringens + C+ V:s mål 100 TWh landbaserad vindkraft 2040.
Ingenting nämns om infraljudens o markvibrationernas destruktiva effekter på folkhälsan (sjukvårdssystemet), uppväxtmiljön, lokalt o globalt klimat (höjd marktemperatur, minskat CO2-upptag, komprimerad våtmark = utsläpp av CO2 o metan), ekosystem, biologisk mångfald, lokal och nationell skogsnäring.

Se: Dokumentet

Statsrådsberedningen 2019-09-17

Tillsammans med Riksorganisationen FSL har vi gjort en hemställan om nationellt strategiskt program för vindkraft.


 • bordläggning av Naturvårdsverkets remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk (NV-01688-19) och
 • initiering av uppdrag om faställande av nationellt strategiskt program för vindkraft, omfattande utvärdering av infraljudens och markvibrationernas ackumulerade effekter på folkhälsa, klimat, ekosystem, biodiversitet och den nationella skogsnäringen. Se: Hemställan